top of page

Praktijk voor Klassieke Homeopatie en Natuurgeneeswijzen

Harry Smit
Weegbree 51
2771 LK Boskoop

Telefoon: 0172-213695 (Telefonisch.spreekuur op werkdagen van 13:00 - 13:30)

Website : www.harrysmit.com

 

E-mail : info@harrysmit.com

Bereikbaarheid :Via OV, Trein binnen 5 min.(Boskoop Snijdelwijk)

Met de auto kunt u binnen 75 meter parkeren achter de Lage Weide flat.
 

plattegrond.jpg

Algemene voorwaarden vind u : HIER

Klachtenprocedure vind u : HIER

Privacybeleid vind u : HIER

Disclaimer vind u : HIER

Algemene Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken kunnen per e-mail info@harrysmit.com of telefonisch, gewijzigd of geannuleerd worden en minimaal 24 uur van tevoren. Bij wijzigen of annuleren binnen de termijn van 24 uur, worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Privacy beleid

Het navolgende privacy beleid beschrijft de manier waarop ik omga met persoonsgegevens en privacy. Als VBAG geregistreerd therapeut vind ik het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga en je privacy waarborg. In het bijzonder beschrijft dit document welke informatie ik verzamel over bezoekers van mijn website www.harrysmit.com en die anderszins persoonsgegevens met mij delen (samen "bezoekers").

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waarom ik gegevens verzamel en bewaar

Voor het leveren van mijn diensten aan jou, voor het voldoen aan de voor mij geldende wettelijke en financiële verplichtingen en ter bescherming van mijn rechtmatige belangen verzamel en bewaar ik jouw persoonsgegevens (hiermee bedoel ik alle informatie aan de hand waarvan met behulp van redelijke middelen jouw identiteit kan worden vastgesteld; hierna "Persoonsgegevens".

Welke gegevens ik verzamel en bewaar

Ik verzamel individueel identificeerbare en niet-individueel identificeerbare informatie:
Individueel identificeerbare informatie betreft jouw persoonsgegevens. Deze informatie is individueel traceerbaar aan de hand waarvan een persoon achterhaald kan worden. Hierbij gaat het om:
" Registratie-informatie. Wanneer je zelf informatie verstrekt tijdens een consult.

Hoe ik gegevens ontvang

Ik ontvang persoonsgegevens van jou wanneer je zelf vrijwillig deze gegevens verstrekt tijdens een consult.

Hoe ik gegevens gebruik

Jouw gegevens worden niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden, anders dan beschreven in dit privacy beleid.

Jouw gegevens kan ik gebruiken om met je te communiceren of om de website te verbeteren.
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd voor het hosten en beheren van mijn website. In het geval zij buiten de EU zijn gevestigd, deel ik alleen gegevens mits zij gevestigd zijn in landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd m.b.t. de aldaar geldende werkwijzen omtrent bescherming van persoonsgegevens.

Ik kan ook gegevens verstrekken als ik in goed vertrouwen van mening ben dat het nuttig is of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze gegevens te delen voor: 1. Van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of om overheidsverzoeken na te leven; 2. Mijn beleidsmaatregelen (inclusief mijn behandelovereenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; 3. Illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; 4. Mijn rechten om mij te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; 5. Te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van mij, mijn gebruikers, jij of een derde, worden geschaad; of voor 6. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat ik het nodig acht om intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Hoelang ik gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens bewaar ik zo lang als nodig is om aan onze beroepsmatige wettelijke en beleidsmatige verplichtingen te voldoen, om onze services aan je te leveren en eventuele klachten af te wikkelen. Momenteel is de wettelijke bewaartermijn 20 jaar voor cliëntendossiers en 7 jaar voor de financiële administratie.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Ik implementeer en onderhoud de beveiliging van mijn website en jouw gegevens met grote zorg. Hierbij maak ik gebruik van procedures en beleidsmaatregelen zoals die gelden binnen de beroepsgroep, om veiligheid van jouw gegevens zoveel mogelijk te garanderen en ongeoorloofd gebruikt te voorkomen. Van externe partijen eis ik dat zij vergelijkbare beveiligingseisen toepassen. Ondanks alle maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens, kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van mijn website. Ook kan ik niet garanderen dat ik een dergelijke toegang kan voorkomen.

Minderjarigen

Voor mij is het uitermate belangrijk de privacy van minderjarigen te beschermen en in het bijzonder online. Mijn website is niet bedoeld voor kinderen. Zelf zal ik minderjarigen niet toestaan gebruik te maken van mijn services als zij hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst. Indien je als ouder of wettelijk vertegenwoordiger ontdekt dat je kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verzoek ik je contact met mij op te nemen via info@harrysmit.com

Wat zijn je gebruikersrechten

Je kunt te allen tijde:
" Vragen om een bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over jou worden verzameld en opgeslagen;
" Inzicht vragen in de opgeslagen persoonsgegevens;
" Vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren;
" Vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen;
" Bezwaar maken tegen het verzamelen en bewaren van jouw persoonsgegevens;
" Vragen het verzamelen en bewaren van jouw persoonsgegevens te beperken;
" Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.
Bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan beroep gebonden en eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. Indien je gebruik wilt maken van bovengenoemde gebruikersrechten, kun je contact opnemen via info@harrysmit.com

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw smartphone, computer of tablet plaatst, wanneer je een website bezoekt. Cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt en zijn erg nuttig. Ze onthouden je voorkeuren, activeren automatisch bepaalde functies en kunnen je sneller en effectiever van pagina naar pagina leiden. Cookies worden ook gebruikt om advertenties te tonen, afgestemd op jouw interesses en bijvoorbeeld ook om statistische gegevens over jouw gebruik van de website te verzamelen.

Mijn website maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Permanente cookies. Deze cookies worden alleen door mijn website gelezen, worden voor een bepaalde periode op jouw apparaat opgeslagen en worden niet verwijderd als de browser wordt afgesloten. Ze worden gebruikt voor herhaalbezoeken zodat je onder meer wordt herkend en jouw voorkeuren bewaard blijven.
2. Sessie cookie. Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen tijdens het bezoeken van websites, zodat je mijn website normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd van jouw apparaat zodra de browser wordt afgesloten.
3. Cookies van derden. Deze cookies worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die je bekijkt. Bijvoorbeeld voor gegevensanalyse door externe bedrijven die mijn web toegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie waarmee jouw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld. Persoonsgegevens die ik van jou bewaar, kunnen wel door mij gekoppeld worden aan informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies uitschakelen via instellingen op jouw apparaat. Indien je hiervoor kiest kan het gebeuren dat bepaalde functies op mijn website niet optimaal werken.

Wijzigingen in dit Privacy beleid

Ik behoud mij het recht voor om het privacy beleid, voor zover noodzakelijk, te herzien. Veranderingen zijn direct van kracht vanaf het moment dat de gewijzigde versie op mijn website wordt geplaatst, waarbij de oude versie wordt vervangen door de nieuwe versie.

Hoe neem je contact met mij op

Voor vragen over de website of over jouw gegevens in het kader van het privacy beleid, kun je contact met mij opnemen via info@harrysmit.com

Disclaimer

Doelstelling
Mijn website geeft informatie met betrekking tot holistische energetische therapie en de energetische behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in holistische energetische therapie en haar behandelingen.

Informatie is geen vervanging voor medische zorg
De informatie op mijn website is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische zorg, noch ter vervanging van door hen verstrekte informatie en dient evenmin als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

De informatie op mijn website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individu of één specifieke medische situatie. Bezoekers van mijn website kunnen hier dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan ontlenen voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op mijn website bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen en klachten tijdig te bespreken met de eigen (huis)arts en de nodige zorg of reeds verkregen medische adviezen niet uit te stellen of te veronachtzamen op basis van verkregen (online) informatie.

Bij acute medische klachten wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met de eigen (huis)arts of het noodnummer.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen)toepassen van informatie van mijn website is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie van mijn website is hiermee uitgesloten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de teksten van mijn website liggen bij Harry Smit. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op mijn website is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Harry Smit.
De informatie op mijn website is met zorg samengesteld, maar is niet alomvattend, volledig of altijd nauwkeurig bijgewerkt. Harry Smit kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Suggesties ter verbetering zijn altijd welkom.

Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Laatste wijziging: 3 oktober 2022

Klachtenprocedure

Als registerlid bij beroepsverenigingen VBAG en RBCZ werk ik in mijn praktijk conform de voorschriften zoals deze voor mijn beroepsgroep gelden en doe ik mijn uiterste best om de behandelingen zo goed mogelijk voor je te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat over bijvoorbeeld beslissingen die genomen worden of over de manier waarop ik met je omga. Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VBAG hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Als er tijdens een behandeling iets gebeurt of er wordt iets gezegd waar je het niet mee eens bent, dien je dit altijd eerst te bespreken met mij.

Als praten niet (meer) lukt, dan kun je een klacht indienen bij Quasir:
" per post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel
" per e-mail: bemiddeling@quasir.nl
" telefonisch: 06-48445538

De klachtenprocedure is kosteloos.

Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Een geschil kun je ingedienen bij Stichting Zorggeschil:
" per post: De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega
" per e-mail: info@zorggeschil.nl
" telefonisch: 0561-618711

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.

VBAG heeft geen eigen onafhankelijke cliëntenorganisatie, maar mijn cliënten kunnen gebruik maken van cliëntenvereniging Zorgklant Nederland. Kijk voor meer informatie op www.zorgklantnederland.nl

Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl kun je een stappenplan vinden met informatie over hoe en waar u het best een klacht kunt indienen. Indien u meer informatie wenst over de klachtenprocedure van de VBAG, dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling de VBAG. U kunt deze regeling terugvinden op de website van www.vbag.nl

Privacybeleid 

Het navolgende privacy beleid beschrijft de manier waarop Harry Smit ("wij", "ons", "bedrijf") omgaan met persoonsgegevens en privacy. Als VBAG geregistreerd therapeut vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy waarborgen. In het bijzonder beschrijft dit document welke informatie we verzamelen over bezoekers van mijn website www.harrysmit.com en die anderszins persoonsgegevens met ons delen (samen "bezoekers").

Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie omtrent het 'Privacy Reglement voor Therapeuten' van de VBAG vindt u op de VBAG website.


Waarom wij gegevens verzamelen en bewaren
Voor het leveren van onze services aan u, voor het voldoen aan de voor ons geldende wettelijke en financiële verplichtingen en ter bescherming van onze rechtmatige belangen verzamelen en bewaren we uw persoonsgegevens (hiermee bedoelen we alle informatie aan de hand waarvan met behulp van redelijke middelen uw identiteit kan worden vastgesteld; hierna "Persoonsgegevens".

Wanneer u de site bezoekt geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens, uitsluitend zoals beschreven in dit privacy beleid.

Welke gegevens wij verzamelen en bewaren
Wij verzamelen individueel identificeerbare en niet-individueel identificeerbare informatie:
Individueel identificeerbare informatie betreft uw persoonsgegevens. Deze informatie is individueel traceerbaar aan de hand waarvan een persoon achterhaald kan worden. Hierbij gaat het om:
" Registratie-informatie. Wanneer u zelf informatie verstrekt via de Site. Bijvoorbeeld via het contactformulier. Het gaat hierbij veelal om gegevens als: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres en dergelijke.
" Apparaat informatie. Hierbij gaat het om gegevens van uw apparaat zoals locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers en andere informatie door uw bezoek aan de Site.

Hoe wij gegevens ontvangen
Wij ontvangen persoonsgegevens van u wanneer u zelf vrijwillig deze gegevens verstrekt via de Site. Ook ontvangen wij persoonsgegevens van u wanneer u gebruikt maakt van onze services op de Site.

Hoe wij gegevens gebruiken
Uw gegevens worden niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden, anders dan beschreven in dit privacy beleid.

We kunnen de gegevens gebruiken om met u te communiceren of om de site te verbeteren.
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd voor het hosten en beheren van onze Site. In het geval zij buiten de EU zijn gevestigd, delen wij alleen gegevens mits zij gevestigd zijn in landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd m.b.t. de aldaar geldende werkwijzen omtrent bescherming van persoonsgegevens.

We kunnen ook gegevens verstrekken als wij in goed vertrouwen van mening zijn dat het nuttig is of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze gegevens te delen voor: 1. Van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; 2. Onze beleidsmaatregelen (inclusief onze behandelovereenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; 3. Illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; 4. Onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; 5. Te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde, worden geschaad; of voor 6. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Hoelang wij gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens bewaren we zo lang als nodig is om aan onze beroepsmatige wettelijke en beleidsmatige verplichtingen te voldoen, om onze services aan u te leveren en eventuele klachten af te wikkelen.

Hoe wij uw gegevens beschermen
Wij implementeren en onderhouden de beveiliging van de site en uw gegevens met grote zorg. Hierbij maken wij gebruik van procedures en beleidsmaatregelen zoals die gelden binnen de beroepsgroep, om veiligheid van uw gegevens zoveel mogelijk te garanderen en ongeoorloofd gebruikt te vorkomen. Wij eisen van externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingseisen toepassen. Ondanks alle maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site. Ook kunnen wij niet garanderen dat wij dergelijke toegang kunnen voorkomen.

Minderjarigen
Voor ons is het uitermate belangrijk de privacy van minderjarigen te beschermen en in het bijzonder online. De Site is niet bedoeld voor kinderen. Zelf zullen wij minderjarigen niet toestaan gebruik te maken van onze services als zij hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Indien u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger ontdekt dat uw kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@harrysmit.com

Wat zijn uw gebruikersrechten
U kunt te allen tijde:
" Vragen om een bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verzameld en opgeslagen;
" Inzicht vragen in de opgeslagen persoonsgegevens;
" Vragen uw persoonsgegevens te corrigeren;
" Vragen uw persoonsgegevens te verwijderen;
" Bezwaar maken tegen het verzamelen en bewaren van uw persoonsgegevens;
" Vragen het verzamelen en bewaren van uw persoonsgegevens te beperken;
" Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.
Bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan beroepsgebonden en eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. Indien u gebruikt wilt maken van bovengenoemde gebruikersrechten, kunt u contact opnemen via info@harrysmit.com

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw smartphone, computer of tablet plaatst, wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt en zijn erg nuttig. Ze onthouden uw voorkeuren, activeren automatisch bepaalde functies en kunnen u sneller en effectiever van pagina naar pagina leiden. Cookies worden ook gebruikt om u advertenties te tonen, afgestemd op uw interesses en bijvoorbeeld ook om statistische gegevens over uw gebruik van de site te verzamelen.

Onze Site maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Permanente cookies. Deze cookies worden alleen door de Site gelezen, worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen en worden niet verwijderd als de browser wordt afgesloten. Ze worden gebruikt voor herhaalbezoeken zodat u onder meer wordt herkend en uw voorkeuren bewaard blijven.
2. Sessie cookie. Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen tijdens het bezoeken van websites, zodat u de Site normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd van uw apparaat zodra de browser wordt afgesloten.
3. Cookies van derden. Deze cookies worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt. Bijvoorbeeld voor gegevensanalyse door externe bedrijven die onze web toegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie waarmee uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld. Persoonsgegevens die we van u bewaren, kunnen wel door ons gekoppeld worden aan informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies uitschakelen via instellingen op uw apparaat. Indien u hiervoor kiest kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze Site niet optimaal werken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het privacybeleid, voor zover noodzakelijk, te herzien. Veranderingen zijn direct van kracht vanaf het moment dat de gewijzigde versie op de site wordt geplaatst, waarbij de oude versie vervangen wordt door de nieuwe versie.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit

Laatste wijziging: 3 oktober 2022

Disclaimer

Doelstelling
Mijn website geeft informatie met betrekking tot holistische energetische therapie en de energetische behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in holistische energetische therapie en haar behandelingen.

Informatie is geen vervanging voor medische zorg
De informatie op mijn website is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische zorg, noch ter vervanging van door hen verstrekte informatie en dient evenmin als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

De informatie op mijn site is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individu of één specifieke medische situatie. Bezoekers van mijn site kunnen hier dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan ontlenen voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op mijn site bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen en klachten tijdig te bespreken met de eigen (huis)arts en de nodige zorg of reeds verkregen medische adviezen niet uit te stellen of te veronachtzamen op basis van verkregen (online) informatie.

Bij acute medische klachten wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met de eigen (huis)arts of het noodnummer.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen)toepassen van informatie van mijn site is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie van de site is hiermee uitgesloten.

bottom of page